banner 1 banner 2 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1 banner 1
tłumaczenia przysięgłe
tłumaczenia pisemne
tłumaczenia ustne
korekty
lekcje
informacje o tłumaczu
referencje

Polityka Prywatności

Działalność autorska

Polecane strony

telefon
+48 694 559 179
e-mail:
tlumacz@chorwacki.pl
Strona autorska
Strona FB
Strona autorska Kamili Stovrag - malarstwo, rysunek i rzeźba.

112529

Strona główna

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.

Administratorem Państwa danych jest Joanna Stovrag, tłumacz przysięgły języków chorwackiego, bośniackiego i serbskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TP/2943/05. Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: tlumacz@chorwacki.pl. na listę przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TP/2943/05

Tłumacz przysięgły Joanna Stovrag przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawieranej ze Zleceniodawcą/Zamawiającym usługę tłumaczenia, jak również w zakresie dokonania wpisu do REPERTORIUM, czyli wykazu czynności tłumacza przysięgłego, obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Wykonywaniu Zawodu Tłumacza Przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. z późn., zmianami, w szczególności z art. 17 ust. 2 wymienionej Ustawy (są to dane Zleceniodawcy/Zamawiającego tłumaczenie, np. imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail biur tłumaczeń, firm, kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, sądów, policji, prokuratur i in.,). Dane te będą przechowywane przez 3 (trzy) lata. Po upływie tego okresu wszystkie dane zostaną usunięte.

Ponadto tłumacz przysięgły Joanna Stovrag przetwarza dane osobowe pochodzące z treści przekazanych do sporządzenia tłumaczenia dokumentów – są one przetwarzane JEDYNIE DO CELÓW WYKONANIA TŁUMACZENIA (są to dane osób trzecich, takie jak, np. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania i poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa firmy, sądu, prokuratury, biura tłumaczeń, organu wydającego dany dokument, dane stron umowy, dane firm/osób wystawiających certyfikaty, dane na rachunkach/fakturach, listach przewozowych, dane zawarte w historii choroby, dane zawarte w dokumentach oficjalnych takich jak: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o stanie wolnym, prawa jazdy, dowody rejestracyjne itp.). Niezależnie od treści tłumaczenia Joannę Stovrag - tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa. Każdy dokument przekazany do tłumaczenia jest traktowany jako ŚCIŚLE POUFNY, zgodnie z art. 14 Ustawy o Zawodzie Tłumacza z dnia 25 listopada 2004 r.

Zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia (RODO) została wdrożona polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zastosowano środki bezpieczeństwa - techniczne i organizacyjne (m.in. zabezpieczenie komputera zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, podpisanie z dostawcą poczty elektronicznej stosownej umowy powierzenia danych).

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Zleceniodawcy/Zamawiającego usługę tłumaczenia, jak i danych osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania Umowy o dzieło pomiędzy Zlecającym/Zamawiającym a tłumaczem przysięgłym, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez 1 (jeden) miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły Joanna Stovrag nie korzysta z chmury, nie podzleca przyjętych tłumaczeń.

Dane Zleceniodawcy/Zamawiającego mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

Zleceniodawca/Zamawiający ma prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących go danych,
  • dostarczenia mu kopii danych podlegających przetwarzaniu
  • prostowania tych danych
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności

Zleceniodawca/Zamawiający ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy pomiędzy Zleceniodawcą/Zamawiającym a tłumaczem.

Dane Zleceniodawcy/Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu, a on sam ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Powyższa polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.